Privacyverklaring

Even creatief met Iris is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://evencreatiefmetiris.nl/
0645174157
evencreatiefmetiris@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Even creatief met Iris verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Even creatief met Iris verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Even creatief met Iris verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en bijbehorende wettelijke grondslagen:
 • Het afhandelen van jouw betaling. (grondslag: overeenkomst en wettelijke verplichting)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief. (grondslag: toestemming)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (grondslag: toestemming, overeenkomst, gerechtvaardigd belang)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze dienst. (grondslag: overeenkomst, gerechtvaardigd belang)
 • Om te bepalen wat een handige plek is om af te spreken voor het kennismaken en de creatieve sessies. (grondslag: toestemming en overeenkomst, gerechtvaardigd belang)
 • Om belangrijke informatie over onze creatieve sessies en jouw gezondheid te kunnen onthouden die belangrijk zijn voor de creatieve sessies. (grondslag: overeenkomst, vitaal belang, gerechtvaardigd belang)
 • Het bieden van ketenzorg, middels het samenwerken en uitwisselen van gegevens met andere hulpverleners (alleen als jij zelf op de hoogte bent van deze samenwerking en als het delen bevorderlijk is voor jouw begeleiding). (grondslag: toestemming, overeenkomst, vitaal belang)
 • Het declareren van de kosten voor zorgverlening (alleen als jij hiervan zelf op de hoogte bent). (grondslag: overeenkomst, wettelijke verplichting)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Even creatief met Iris bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam, adresgegevens
  We hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden en/of beëindiging van de overeenkomst voor de administratie ten behoeve van de Belastingdienst, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.
 • Geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gezondheid
  We hanteren een bewaartermijn van 3 maanden na levering van de diensten/werkzaamheden en/of beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van de continuïteit van zorg, mocht je weer gebruik willen maken van Even creatief met Iris.

Delen van persoonsgegevens met derden

Even creatief met Iris verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Even creatief met Iris blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Persoonsgegevens worden gedeeld met derden in de volgende gevallen:
 • Bij een vitaal belang, bijvoorbeeld bij noodgevallen
 • We zijn onder omstandigheden verplicht om op grond wet- en regelgeving persoonsgegevens door te geven aan overheidsorganisaties of andere instanties. Bijvoorbeeld bij controle van de boekhouding door de belastingdienst.
 • Wij geven alleen die gegevens door die nodig zijn, en direct in relatie staan met de wettelijke eis.
 • Wanneer informatie over onze creatieve sessies of jouw gezondheid belangrijk zijn voor de creatieve sessies of voor de begeleiding die je van andere hulpverleners ontvangt (dit laatste alleen als jij hiervan op de hoogte bent)
 • Wanneer via een andere instantie de kosten voor de creatieve sessies gedeclareerd kunnen worden (alleen als jij hiervan zelf op de hoogte bent).

Verplichting opgeven persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de creatieve sessies ben je verplicht de volgende gegevens te verstrekken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
Deze zijn namelijk nodig om een factuur op te stellen. Als je deze gegevens niet verstrekt, kun je geen gebruik maken van de creatieve sessies.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Even creatief met Iris gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Even creatief met Iris en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar evencreatiefmetiris@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Even creatief met Iris wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Even creatief met Iris neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via evencreatiefmetiris@gmail.com